Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Club de Tennis La Bisbal d’Empordà (en endavant el Centre Esportiu), amb CIF G17102732, domicili a la Carretera Castell d’Empordà, s/n, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 972 64 55 68, adreça electrònica centreesportiu @ ctlabisbal.com i lloc web www.centreesportiuctlabisbal.com.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formulari de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.

Serveis d’usuaris. Registres les dades dels usuaris dels nostres serveis i activitats amb finalitats de gestió d’inscripcions, gestió i organització d’activitats i enviament d’informació relacionada amb els serveis prestats. La relació contractual comporta incorporar les dades a la comptabilitat o informació a l’administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis.

Gestió de socis. Es registren les dades dels socis del Club a fi i efecte de gestionar el Centre Esportiu, administració general, gestió dels socis i dels serveis prestats, cobrament de quotes i enviament d’informació. La relació contractual comporta incorporar dades a la comptabilitat o informació a l’administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

Informació de productes i serveis. Amb l’autorització del clients les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Tractem les imatges per preservar els interessos legítims de la nostra empresa.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En el cobrament de quotes podem comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita al Centre a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a centreesportiu @ ctlabisbal.com indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.